Slider

Sondazhe dhe studime tregu

“Informacioni është pushtet”

Sondazhet e burimeve njerëzore ju japin informacion për kompaninë dhe punonjësit tuaj. Këto sondazhe ndihmojnë menaxherët tuaj të mësojnë më shumë rreth besnikërisë dhe produktivitetit të punonjësve. Këto sondazhe janë një mjet i shkëlqyer për të përmirësuar kënaqësinë dhe eficensën e punonjësve në punë.

Ne ofrojmë sondazhe tradicionalë (të printuar) ose elektronikë (në internet) si dhe studime tregu bazuar në nevojat tuaja. :

1. Sondazh mbi Opinionin e Punonjësve

Sondazhi i opinionit të punonjësve është një mjet kryesor menaxhimi për përmirësimin e performancës. Në një nivel ekzekutiv, të dini se ku qëndron kompania juaj, çfarë funksionon brenda saj dhe çfarë jo, është informacion kritik që do të ndikojë në procesin e vendimmarrjes strategjike.

Në planifikimin dhe zhvillimin e sondazhit të opinionit të punonjësve ne ndjekim procesin e mëposhtëm:

 • Përgatitja e Sondazhit (Përcaktimi i objektivave, koha, aspektet operacionale, strategjia e komunikimit për të përfshirë punonjësit dhe rritur pjesëmarrjen e tyre).
 • Dizenjimi i pyetësorit (Pyetësori personalizohet sipas kompanisë duke ndjekur standardet ndërkombëtare në hartimin e një pyetësori efektiv).
 • Mbledhja dhe analiza e të dhënave (Rezultatet e mbledhura përpunohen nga ekspertë të përpunimit të të dhënave dhe përfshijnë të dhëna sasiore dhe cilësore).
 • Plan veprimi (Në përfundim të prezantimit të gjetjeve të sondazhit sugjerojmë një plan veprimi për të konkretizuar hapin e rradhës drejt arritjes së objektivave tuaj).

2. Sondazh mbi Kënaqësinë dhe Angazhimin e Punonjësve

Për të mbajtur një shkallë të lartë të vazhdimësisë së punonjësve në kompaninë tuaj, sigurohuni që ata të ndihen të kënaqur me punën e tyre. Punonjësit e lumtur janë më produktivë dhe të angazhuar në punë. Nëpërmjet këtij sondazhi ju mund të keni informacion mbi nivelin e kënaqësisë dhe angazhimit të punonjësve tuaj.

Kështu do të përfitoni një feedback të vlefshëm që ju tregon se cilat fusha të kompanisë suaj duhet të përmirësohen për t'i bërë punonjësit tuaj më të lumtur dhe si rrjedhojë më produktivë.

Përmirësimi dhe mbajtja e një fuqie punëtore të angazhuar shpërblen organizatat me punonjës më të lumtur dhe më produktivë, moral më të mirë, qarkullim më të ulët, klientë më të kënaqur dhe një linjë më të mirë. Por nuk është e mjaftueshme thjesht të thuani se angazhimi i punonjësve është i rëndësishëm për organizatën tuaj. Për të korrur me të vërtetë përfitimet e asaj që mund të bëjë një fuqi punëtore plotësisht e angazhuar, duhet të jeni në gjendje të identifikoni shkaqet e angazhimit dhe të shkëputjes dhe më pas të merrni masa mbi to.

3. Sondazh mbi Pagat

Sondazhi i pagave është një metodë standarde për të zbuluar se çfarë paguajnë kompanitë e tjera për punë specifike apo kategori punësh.

Ky sondazh ju siguron informacion të dobishëm për të tërhequr, mbështetur dhe mbajtur punonjësit afatgjatë në kontekstin e planit organizativ si dhe për të vendosur nivelet e kompensimit në kompaninë tuaj.

Rezultatet e sondazhit ofrojnë një pasqyrë të pagave brenda industrisë suaj.

4. Studime Tregu

Nëse doni të investoni ose të zgjeroni kapacitetin tuaj, atëherë vendimmarrja juaj ka nevojë për informacionin më të saktë. Mbi të gjitha, vendimi juaj duhet të bazohet në gjendjen aktuale të tregut në lidhje me industrinë dhe segmentin në të cilin ju jeni të interesuar.

Para se të vendosni që të hidhni hapin e rradhës, ne rekomandojnë që të bashkëpunoni me ne për të analizuar:

 • Tregun dhe gjendjen aktuale;
 • Importet & Eksportet;
 • Konkurrencën;
 • Informacione dhe të dhëna që lidhen me tregun dhe biznesin;
 • Kërkim për partnerë, produkte ose makineri të caktuara;
 • Cilësinë dhe kostot e krahut të punës;
 • Legjislacionin dhe Taksat;
 • Analizë financiare;
 • Etj.

Rezulatet e Sondazhit