ep & partners consultancy shpk (eppc) është e regjistruar në Tiranë, Shqipëri me NUIS K91622016U.  

ep & partners consultancy (eppc) sh.p.k u themelua në Prill 2009 në Tiranë, Shqipëri. U themelua nga Z. Erald Pashaj pas shumë vitesh përvojë në Financë, Administrim dhe Zhvillimin e Burimeve Njerëzore në Postën Gjermane - DHL.

EPPC u krijua për të mbështetur kompanitë që veprojnë në Shqipëri dhe Kosovë për zhvillimin e stafit dhe për t'i lehtësuar ato në shërbimet e Burimeve Njerëzore.

 harta