Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:
1 ditë
9:00 am
5:00 pm
Na kontaktoni
Min 10 – Maks 16
Erald Pashaj ose Dalina Gjiçali
Shqip
Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit:

 Qëllimi i këtij trajnimi është të ndihmojë punonjësit e shitjes të njohin dhe dallojnë përqasjen e tyre ndaj komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm.

Ky trajnim fokusohet tek gama e aftësive ndërpersonale që kontribuojnë në një komunikim efektiv. Trajnimi do të inkurajojë pjesëmarrësit të reflektojnë mbi gamën dhe cilësinë e komunikimit të tyre si dhe të marrëdhënieve në punë. Ai do të ofrojë sugjerime, teknika dhe ide që do të ndihmojnë pjesëmarrësit të zhvillohen dhe përmirësohen.

 Temat që do të trajtohen: 

 • Hyrje.
 • Komunikimi në shitje, sfida.
 • Ushtrim.
 • Zonat tipike problematike.
 • Ushtrim. (Rast studimor)
 • Komunikim me klientin e brendshëm.
 • Supozimet që bëjmë.
 • Ushtrim.
 • Komunikimi me gojë.
 • Të shkruarit në biznes.
 • Kutia me mjetet e komunikimit të suksesshëm.

 Grupi i interesit: 

 • Ky trajnim është i përshtatshëm për punonjësit e shitjes.

 Përfitimet tuaja: 

 • Ky trajnim sugjeron ide, jep njohuri, mënyra dhe teknika që ndihmojnë stafin e shitjes të jenë më të suksesshëm dhe të arrijnë maksimumin e kënaqësisë në punë nëpërmjet komunikimit të tyre.